Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

1.1 Deze voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten met TRS   betreffende de verkoop, levering, reparatie en onderhoud van consumentenelektronica en daarmee verband houdende producten en / of diensten.

1.2 De toepassing van eventuele algemene voorwaarden, waarvan de klant zich mocht bedienen, wordt door Verkoper expliciet van de hand gewezen.

1.3 Afwijkingen en / of aanvullingen op deze voorwaarden gelden uitsluitend wanneer dit schriftelijk aan de klant zijn bevestigd.

1.4 Een exemplaar van deze voorwaarden is kosteloos verkrijgbaar aan de vestiging van de verkoper. Daarenboven kan van deze voorwaarden kennis genomen worden op de internetsite van de verkoper

1.5 Een / de door een klant van de verkoopster gekocht(e) product c.q. producten zal hierna worden aangeduid met "het gekochte". Na levering zal "het gekochte" worden aangeduid met "het geleverde".

1.6 Voor de toepassing van het bepaalde in artikel 7 zal onder "carry - in" garantie worden verstaan: garantieafhandeling bij het service punt.

Artikel 2. Kopen via internet of homeshopping.

2.1 De verkoper gebruikt voor de verkoop van zijn/haar producten een internetsite en homeshoping. Klanten kunnen, naast een bezoek  van de verkoper(ster) of aan de internetsite, door gebruikmaking van een elektronisch bericht aan de verkoper opdracht geven een product te leveren ("bestellen"). Eerst nadat de verkoopster hier bedoelde elektronische opdracht (telefonisch) heeft bevestigd, komt de overeenkomst tot stand.

2.2 Alle overige artikelen zijn in deze voorwaarden ook op hier bedoelde internetkoop van toepassing, tenzij anders vermeld.

Artikel 3. Aanbiedingen

3.1 Een overeenkomst komt eerst tot stand door een schriftelijke bevestiging van de verkooper(ster).

3.2 Met betrekking tot "verkoop over de toonbank", waarbij terstond geleverd wordt, hoeft de in artikel 3.1 bedoelde bevestiging niet schriftelijk te geschieden.

3.3 Verkoper heeft het recht om een opdracht zonder opgaaf van redenen te weigeren.

Artikel 4. Prijzen en betaling

4.1 De prijzen van de producten van de verkoper zijn onderhevig aan sterke prijsschommelingen op de elektronicamarkt. De door de verkoopster gehanteerde prijzen zullen zich dienovereenkomstig wijzigen. De verkoper behoudt zich nadrukkelijk het recht voor haar prijzen dagelijks aan te passen. Waarin deze voorwaarden gesproken wordt van "prijzen" dient te worden uitgegaan van hier bedoelde "dagprijzen".

4.2 De prijzen zijn inclusief BTW, doch exclusief kosten van vracht, montage, installatie, in bedrijfstelling, instructie en verwijderingsbijdrage.

4.3 Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van het tot stand komen van de overeenkomst geldende prijzen. De verkoper is gerechtigd om vanaf 3 maanden na totstandkoming van voorgenoemde overeenkomst de overeengekomen prijs aan te passen. De koper heeft in zo'n geval het recht de overeenkomst te verbreken.

4.4 Betalingen dienen, tenzij anders overeengekomen, contant te geschieden op moment van levering of per telefonische of elektronische overboeking op een bankrekening van de verkoper

4.5 Behoudens in het geval van contante betaling of zending onder rembours, dient de betaling van de door de verkoper geleverde goederen en / of diensten te geschieden binnen 10 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Na verstrijken van 30 dagen na factuurdatum is de klant, die in gebreke blijft met tijdige betaling, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling vereist is, van rechtswege in verzuim en is hij over het openstaande factuurbedrag een rente van 1,5% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als een hele maand geldt. Verder is de verkoopster bij deze gerechtigd het door de klant verschuldigde bedrag te verhogen met buitengerechtelijke kosten, die van advocaten, deurwaarders, interne kosten etc. daaronder begrepen. Met betrekking tot de bepaling van de hoogte van voornoemde kosten zal aansluiting worden gezocht bij het tarief van de Orde van Advocaten met een minimum van €. 240, - per factuur.

4.6 Door de klant gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs als de vermelding van de wederpartij betrekking heeft op een latere factuur.

4.7 Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

Artikel 5. Levering en vervoer

5.1 Indien een product niet direct leverbaar is, zal het product door de verkoper worden geleverd op een nader te bepalen tijdstip.

5.2 De koper dient het gekochte, in de winkel van de verkoopster afhalen of gebruik te maken van de bezorgdienst. Het gekochte zal onder rembours of na vooruitbetaling bij de koper thuis worden afgeleverd door de bezorgdienst van verkoper.

5.3 Opgegeven levertijden zijn bij benadering, tenzij anders is overeengekomen. Behoudens opzet of grove schuld is de verkoopster voor overschrijding nimmer aansprakelijk.

5.4 De goederen zijn en reizen voor risico van de verkoper. Na acceptatie van de goederen tekent de klant voor een goede ontvangst, waarna het claimen van vervoersschade beperkt wordt.

5.5 Verkoper is gerechtigd tot het doen van deelleveringen.

5.6 Eventuele reclames over ondeugdelijke of onvolledige levering of de verrichting van de diensten, dienen onmiddellijk te geschieden, echter uiterlijk binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen, bij voorkeur schriftelijk, kenbaar te worden gemaakt aan Verkoper(ster) e.e.a. teneinde Verkoper  in de gelegenheid te stellen de juistheid en de aard van de reclame te kunnen onderzoeken.

5.7 De koper, die het geleverde niet binnen 8 dagen na ontvangst daarvan op zijn deugdelijkheid heeft onderzocht, wordt geacht de levering akkoord te hebben bevonden.

5.8 Door Verkoper geleverde zaken worden slechts teruggenomen, mits tijdig gereclameerd, indien deze na onze toestemming in onze winkel wordt afgeleverd.

5.9 De waarde van de teruggeleverde goederen wordt, onder aftrek van de door Verkoper gemaakte kosten verrekend.

5.10 Voor alle aankopen geldt dat deze binnen 14 dagen moeten worden afgehaald, tenzij anders overeengekomen. Deze 14 dagen gaan in op het moment dat het gekochte gereed ligt voor de koper en als deze klant hiervan op de hoogte is gebracht. Bij het vertrijken van deze periode wordt de bestelling als geannuleerd beschouwd.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

6.1 Het eigendom van de geleverde zaken gaat van de verkoopster over op de koper, eerst nadat de koper de koopprijs en al het overige dat zij uit hoofde van deze overeenkomst aan ons verschuldigd is (incl. rente en boetes) heeft voldaan.

6.2 Ingeval de koper enige verplichting uit de overeenkomst niet nakomt, is de verkoper(ster) zonder ingebrekestelling gerechtigd de zaken terug te nemen. De klant machtigt de verkoper de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.

6.3 De koper is verplicht Verkoper op de hoogte te stellen, indien zaken, waarop het eigendomsvoorbehoud van de verkopster rust, in beslag worden genomen.

6.4 Het is niet toegestaan de zaken geheel of gedeeltelijk aan derden te verpanden of het eigendom daarvan over te dragen, totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.

Artikel 7. Garantie

7.1 De verkoper neemt ten aanzien van het geleverde de zogenaamde fabrieksgarantie over van de fabrikant of importeur van het betreffende product. Garanties zullen worden uitgevoerd door erkende service punten, die hiervoor door de fabrikant of importeur zijn aangewezen.

7.2 Naast de fabrieksgarantie kan de koper er voor kiezen een verlengde garantie in de vorm van een verzekering af te sluiten. Via het Garantplan (ACTUA Verzekeringen) kan deze garantieperiode worden uitgebreid naar respectievelijk 3 of 5 jaar. Verbruiksproducten en accessoires zijn uitgesloten van verlengde garantie.

7.3 De garantie is niet van toepassing indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik voor andere

dan normale doeleinden, van buiten komende oorzaken of dat de producten door anderen zijn gewijzigd c.q. opengemaakt.

7.4 Door reparatie en / of vervanging gaat de garantietermijn niet opnieuw lopen. Op reparaties wordt door de service-organisaties echter wel een garantie gegeven.

7.5 De verkoper is tot geen andere garantie behouden dan in dit artikel bepaald.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1 Voor enige directe of gevolgschade waarvoor Verkoper in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard zal Verkoopster niet aansprakelijk zijn, behoudens schade veroorzaakt door opzet of grove schuld / nalatigheid aan de zijde van de verkoper. De verkoper ( sluit elke aansprakelijkheid voor gevolgschade uit.

8.2 De klant vrijwaart de verkoper te dezer zake tegen alle aanspraken van derden.

8.3 De aansprakelijkheid van de verkoper blijft ten allen tijde beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende levering, dan wel het bedrag dat Verkoper de klant maximaal in rekening had kunnen brengen.

8.4 De beperking van de aansprakelijkheid zoals bepaald in dit artikel geldt op gelijke wijze voor medewerkers, werknemers en alle andere personen die door Verkoper ter uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

Artikel 9. Toepasselijkheid

9.1 Op alle overeenkomsten en transacties is het Nederlands recht van toepassing.

9.2 Geschillen tussen partijen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Breda, Nederland.

Artikel 10. Overige bepalingen

10.1 In geval afzonderlijke in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk hun werking zouden verliezen, zal dit geen consequenties hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.

10.2 De koper van goederen van de verkoper geeft toestemming voor registreren en gebruiken van zijn persoonlijke gegevens, in de zin van de Nederlandse Wet Persoonsregistratie, welke de verkoopster in de normale uitoefening van haar bedrijf heeft verkregen, voor eigen gebruik van de verkoopster, doch ook voor gebruik in het concern waarvan verkoopster deel uitmaakt.

Privacy Statement

De koper van goederen van de verkoper geeft toestemming voor registreren en gebruiken van zijn persoonlijke gegevens, in de zin van de Nederlandse Wet Persoonsregistratie, welke de verkoopster in de normale uitoefening van haar bedrijf heeft verkregen, voor eigen gebruik van de verkooper(ster), doch ook voor gebruik in het concern waarvan Verkoper deel uitmaakt.

Algemene voorwaarden | Reparatie voorwaarden
Copyright © TRS Witgoed 2020. All Rights Reserved.